AGB

Obchodní podmínky a reklamační řád pro Internetovou provozovnu (dále jen Internetový obchod)
 
společnosti Print kafe  s.r.o. se sídlem Praha 1, Štěpánská 616/20a, PSČ 110 00, IČ: 2524261, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 220424, provozovaný na adrese http://www.printkafe.cz.  Objednatelem požadovaný výrobek - Dílo lze získat  v Internetovém obchodě výše uvedené společnosti za těchto Obchodních podmínek a reklamačního řádu internetového obchodu (dále také jen „Obchodní podmínky“) v souvislosti s uzavřením   Smlouvy o dílo.  Objednatel  odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást   Smlouvy o dílo uzavřené v Internetovém obchodě.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem Internetového obchodu je  Zhotovitel - společnost Print kafe s.r.o. se sídlem Praha 1, Štěpánská 616/20a, PSČ 110 00, IČ: 2524261, DIČ: CZ2524261, bankovní spojení: č.ú.: 260 849 350/0300, e-mail: info@printkafe.cz.
1.2. Provozovatel Internetového obchodu prohlašuje, že všechny informace uvedené na webových stránkách Internetového obchodu jsou pravdivé a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
1.3. Obchodní podmínky platí pro objednávání Díla prostřednictvím Internetového obchodu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí  Smlouvy o dílo.
1.4. Komunikace Zhotovitele s Objednatelem probíhá zejména elektronicky e-mailem nebo poštou.

2. Definice pojmů

„Obchodní podmínky“ – jsou tyto Obchodní podmínky pro internetový obchod společnosti Print kafe s.r.o. se sídlem Praha 1, Štěpánská 616/20a, PSČ 110 00, IČ: 2524261 (dále také jen „Print kafe s.r.o.“).
„Internetový obchod“ – je on-line systém na adrese http://www.printkafe.cz, prostřednictvím něhož je zajišťováno formou distančních smluv objednání a zhotovení Díla Zhotovitelem.
„Dílo“   – výrobek, který je objednán v Internetovém obchodu s tím, že se předpokládá jeho výroba na zakázku.
„Zhotovitel “ – Print kafe s.r.o.
Objednatel“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Smlouvu o dílo  se Zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení a dodání Díla. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Objednatel, který je Spotřebitelem a Objednatel, který není Spotřebitelem.
Spotřebitel“ – Objednatel, který při uzavírání a plnění  Smlouvy o dílo  nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatel“ – Objednatel, který při uzavírání a plnění Smlouvy o dílo jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Smlouva o dílo – Smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Díla za Cenu díla. Na základě Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli  Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu díla. V případě, že je Smlouva o dílo  uzavřena mezi Zhotovitelem  a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 1810 a násl., dále se tato smlouva i právní vztahy s ní související řídí bez ohledu na postavení Objednatele zejména ustanovením § 2586 a násl. ObčZ.  Smlouva je uzavřena v českém jazyce.
Cena díla“ – peněžní částka, která je úplatou za zhotovení Díla a která je uvedena v nabídce Internetového obchodu v okamžiku uzavření Smlouvy o dílo. Cena je v Internetovém obchodě uváděna jak s DPH, tak i bez DPH.
Náklady na odeslání“ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání Díla (doprava, poštovné, balné) do Místa určení, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na odeslání.
Místo určení“ – místo, které Objednatel označí při uzavírání Smlouvy o dílo jako místo, kam má být Objednatelem odesláno Dílo.

3. Sdělení před uzavřením Smlouvy o dílo

3.1. Zhotovitel sděluje Objednateli, že
 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se v případě internetového ani telefonického připojení neliší od základní sazby,
 2. zálohy na sjednanou cenu nebo obdobné platby nejsou vyžadovány - toto neplatí v případě, že Objednatel požaduje poskytnutí specifických služeb nebo služeb většího než obvyklého rozsahu, 
 3. prostřednictvím Internetového obchodu neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
3.2. Zhotovitel neodpovídá za zjevné nesprávnosti v objednávce. Zejména pak – vzhledem k automatizaci celého procesu poskytovaných služeb, není povinen provádět jakoukoliv kontrolu údajů, informací a obsahu nahrávaného Objednatelem na webové rozhraní obchodu.
3.3. Zhotovitel neodpovídá za původ a povahu obsahu poskytovaného Objednatelem v objednávce.
3.4. Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily podmínky smlouvy.

4. Předmět plnění

4.1. Předmětem plnění je vytvoření Díla, které je specifikováno v objednávce. Určení předmětu Díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání Díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptováním s výhradou nedochází k uzavření smlouvy
4.2. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den přijetí objednávky.

5. Objednávka a uzavření Smlouvy o dílo

5.1. Pro nakupování v Internetovém obchodě je nezbytná registrace Objednatele prostřednictvím interaktivního formuláře, zveřejněného na webových stránkách Internetového obchodu.
5.2. Veškerá prezentace nabídky Zhotovitele umístěná na webových stránkách Internetového obchodu je informativního charakteru a Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně zveřejněné nabídky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
5.3. Webové stránky Internetového obchodu obsahují veškeré informace o nabídce Zhotovitele, včetně uvedení cen jednotlivých nabídek. Nabídka a Cena Díla zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Zhotovitele uzavřít Smlouvu o dílo za individuálně sjednaných podmínek.
5.4. Webové stránky internetového obchodu obsahují dále informace o Nákladech na odeslání Díla. Informace o těchto nákladech uvedené na webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.
5.5. Nabídka vytvoření Díla zveřejněná v Internetovém obchodě je návrhem na uzavření Smlouvy o dílo. Přijetí návrhu (dále také „Objednávka“) je učiněno Zhotovitelem ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách;  Objednatel po přihlášení jako registrovaný zákazník vybírá ze zveřejněné nabídky, má možnost vložit požadovaný text nebo grafické podklady, které má Dílo obsahovat, volí Místo určení, termín dodání. Dále v průběhu přijetí nabídky Zhotovitele akceptuje Cenu Díla, potvrzuje výši Nákladů na odeslání a souhlas s Obchodními podmínkami.  
5.6. Smlouva o dílo je uzavřena odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek http://www.printkafe.cz.
5.7. Před zasláním Objednávky Zhotoviteli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel Zhotoviteli kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Zhotovitelem považovány za správné a konečné. Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (předmět, rozsah, cena, předpokládané Náklady na odeslání a další) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
5.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.
5.9. Dozví-li se či zjistí-li  Zhotovitel, že obsah podkladů dodaných za účelem vytvoření Díla může porušovat zákony, zejména autorský zákon, jiné právní předpisy nebo bude v rozporu s dobrými mravy (např. zobrazující nahé osoby s viditelnými pohlavními orgány, osoby nebo zvířata v sexuálních pozicích, popř. provozující sex, dále motivy, symboly nebo text vyjadřující nevhodná nebo urážlivá vyjádření potlačující práva osob apod.), je oprávněn jednostranně od již uzavřené smlouvy odstoupit a dodané podklady nepoužít. V takovém případě bude již zaplacená Cena díla  vrácena zpět  Objednateli. V případě, že již začal Zhotovitel s prováděním Díla, má nárok, aby mu Objednatel nahradil škodu vzniklou dosavadním prováděním Díla. Objednatel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody.
5.10. I po uzavření Smlouvy o dílo má Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, bude-li na Objednatele vydáno usnesení o nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí, nebo vůči němu zahájeno insolvenční řízení.
5.11. Pokud nelze ze strany Zhotovitele dodržet sjednanou dodací lhůtu následkem okolnosti vylučující protiprávnost, nemá Objednatel právo na náhradu škody. Okolností vylučující protiprávnost se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, stávka, výluka, nedostatek materiálu zapříčiněný dodavatelem ze shora uvedených důvodů, poškození strojů a zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, bez ohledu na to, zda se vyskytnou na straně Zhotovitele nebo na straně jeho dodavatelů. Zhotovitel může v případě uvedeném v předchozí větě zcela nebo částečně od smlouvy odstoupit nebo po dohodě s Objednatelem dodací lhůtu přiměřeně prodloužit.

6. Způsob dopravy, dodací podmínky

6.1. Není-li ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, způsob dodání  Díla  dle  smlouvy určuje Zhotovitel. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Objednatele, nese  Objednatel riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
6.2. Zhotovitel  se zavazuje informovat  Objednatele o odeslání Díla, a to e-mailem na adresu zadanou  Objednatelem při vyplnění příslušného formuláře v souvislosti s přijetím návrhu  Zhotovitele.
6.3. Zhotovitel splní svou povinnost dodat  Dílo Objednateli  v okamžiku, kdy  Dílo předá dopravce  Objednateli.  Zhotovitel má právo připočíst Náklady na odeslání k ceně  Díla podle aktuálního ceníku. V případě zasílání  Díla do zahraničí si Zhotovitel vyhrazuje právo připočíst ke standardní výši Nákladů na odeslání dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.
6.4. Požadovaný termín dodání, uvedený  Objednatelem, má pro  Zhotovitele pouze informativní charakter a není pro něho závazný. Pokud datum dodání vychází na státní svátek nebo víkend, bude zásilka předána následující pracovní den.  Zhotovitel  se však zavazuje  Objednateli Dílo dodat v nejbližším možném termínu. Nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení  Díla z jakéhokoli důvodu.
6.5. Doručované Dílo je  Objednatel  povinen převzít na adrese jím uvedené. V případě nepřevzetí  Díla je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek  Objednatelem, a  Zhotovitel nenese za případně vzniklou škodu žádnou odpovědnost. Nepřevezme-li  Objednatel Dílo, náleží  Zhotoviteli  úplata za uskladnění.
6.6. Objednatel  je při přebírání  Díla od dopravce provádějícího přepravu do Místa určení povinen zkontrolovat neporušenost obalu Díla s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku převzít a je povinen  Zhotovitele neprodleně informovat o důvodech, proč zásilku nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. V případě, že zásilka obsahující  Dílo nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou  Díla Objednatel  zjistí, že  Dílo  je poškozeno a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je  Objednatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit  Zhotoviteli, jinak odpovídá za škodu, která Zhotoviteli vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky  Objednatele řešeny v reklamačním řízení.

7. Přechod nebezpečí škody na zhotoveném Díle a přechod vlastnického práva k němu 

7.1. Nebezpečí škody na  Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Pokud však  Objednatel  v rozporu se Smlouvou o dílo  Dílo nepřevezme, přechází nebezpečí škody na něm v okamžiku, kdy  Objednatel  odmítl převzít  Dílo nebo jinak je nepřevzal.
7.2. Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

8. Cena díla,  výše Nákladů na odeslání, způsob platby  

8.1. Cena díla podle ceníku a výše Nákladů na odeslání  Díla v závislosti na volbě termínu dodání  Díla a Místa určení bude uvedena v interaktivním formuláři v souvislosti s uzavíráním Smlouvy o dílo. Uvedené částky jsou pro  Objednatele závazné; pokud s nimi nesouhlasí, objednávku Zhotoviteli neodešle.
8.2. Zhotovitel  nabízí na výběr ze 3 způsobů platby: dobírkou při převzetí, bankovním převodem (je-li požadováno, pak na základě zálohové faktury) a  platební kartou po internetu.
 • Pojmem - Platba na dobírku - se rozumí platba Objednávky při jejím převzetí od doručovatele. Zhotovitel si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně Objednávky podle aktuálního ceníku.
 • Pokud Objednatel zvolí jako způsob platby bankovní převod, či platbu na základě zálohové faktury, uhradí cenu Objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Zhotovitele. Pro co nejrychlejší vyřízení Objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo Objednávky a který Objednatel získá při dokončení objednávky. V případě platby formou bankovního převodu se považuje Cena díla za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet Zhotovitele. V případě platby na bankovní účet Zhotovitele  je cena splatná nejpozději do 3  pracovních dnů od uzavření smlouvy.
 • Při volbě platby platební kartou po internetu bude Objednatel po dokončení Objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude Objednávka potvrzena a částka ve výši Ceny díla včetně Nákladů na odeslání odečtena z účtu Objednatele.
 • Pro určení ceny platí cena uvedená na webových stránkách Internetového obchodu v okamžiku objednání.
8.3. Daňový doklad vystavuje Zhotovitel po uhrazení Ceny díla a zasílá jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele.

9. Slevové kupony a vouchery

9.1. Zhotovitel poskytuje různé druhy slev také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.
9.2. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
9.3. Slevové kupony, vouchery a akce nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu, voucheru, akci výslovně uvedeno.
9.4. Jeden Objednatel má právo pouze na jeden slevový kupón za registraci bez ohledu na počet registrovaných emailových adres.
9.5. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má  Zhotovitel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je  Objednatel v průběhu uzavírání smlouvy prostřednictvím internetu informován a bude mu nabídnuta možnost uzavřít smlouvu bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený Zhotovitelem.

10. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád

10.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo odpovídá smlouvě, tedy dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
10.2. Zhotovitel  odpovídá  Objednateli  za vady  Díla, pokud se vyskytnou při jeho převzetí dle příslušných ustanovení ObčZ a zákona o ochraně spotřebitele, a dále dle pravidel stanovených ve Smlouvě o dílo.
10.3. Vadou díla je  skutečnost, že dílo není předáno Objednateli v ujednaném množství, ve sjednané jakosti a v určeném provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zhotovitel v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jinou věcí.
10.4. Vadami se zejména  nerozumí chyby v textech, grafickém zpracování, výběru materiálu  a nesprávném užití barev,  pokud takové chyby byly Objednatelem odeslány v objednávce. Za vady se dále nepovažují drobné barvové odlišnosti náhledu produktu na počítačovém monitoru a konečného zpracování Díla.
10.5. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Objednatele, byť se projeví až později (skrytá vada), jakož i později vzniklá vada, pokud ji Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

10.6. Objednatel je povinen provést kontrolu Díla při jeho převzetí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí.
10.7. Vadou způsobující podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, které pro druhou smluvní stranu znehodnocuje celý smluvní vztah, tj. znemožní naplnění známého účelu smlouvy Je-li vada plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo  na odstranění vady dodáním nového Díla bez vady nebo dodáním chybějící části Díla, na odstranění vady opravou Díla, na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo právo odstoupit od smlouvy. Je-li vada plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel možnost požadovat odstranění vady Díla, anebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny Díla.
10.8. Reklamaci je třeba uplatnit u Zhotovitele  bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila, jinak práva z odpovědnosti za vady zaniknou.
10.9. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Díla , samotné Dílo, a popsat reklamovanou vadu. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí se Objednatel vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.
10.10. Zhotovitel  vydá  Objednateli potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou Objednatelem.
10.11. Lhůta k vyřízení reklamace činí 30 dnů.
10.12. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného či nevhodného užití  Díla či chybné manipulace s ním. Dále se záruka nevztahuje na mechanické a fyzické poškození Díla vzniklé po jeho převzetí  Objednatelem, a v případech, kdy škoda byla způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů. Pokud  Zhotovitel  zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat  Objednateli veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace.  Objednatel  je povinen tyto náklady na výzvu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má Prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 odst. 1 ObčZ.

11. Odstoupení  Objednatele  od  Smlouvy o dílo

11.1. Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
11.2. Obecně platí, že pokud je  Smlouva o dílo uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má  Spotřebitel  v souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí  Díla. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno  Zhotoviteli nejpozději poslední den 14 denní lhůty. S ohledem na charakter uzavřené smlouvy však Zhotovitel poukazuje na  § 1837 písm. d) ObčZ, dle kterého  právo na odstoupení od smlouvy  Spotřebitel  nemá v případě smluv na dodávku zboží (v našem případě Díla)  upraveného podle přání  Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
11.3. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy v souladu s ObčZ do 14 dní od převzetí plnění je povinen prokázat uzavření smlouvy se Zhotovitelem, a musí  Zhotoviteli vydat vše, co na základě  Smlouvy o dílo získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí  Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Dílo poškozeno jen částečně, může  Zhotovitel uplatnit vůči  Objednateli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou  Cenu díla.  Zhotovitel Objednateli  v takovém případě vrací jen takto sníženou  Cenu díla. Na Cenu díla, která má být  Spotřebiteli  vrácena, může Zhotovitel započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Díla.
11.4. Odstoupení musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu, nebo do datové schránky  Zhotovitele. V odstoupení   Spotřebitel uvede mj. číslo, pod kterým byla  smlouva v Internetovém obchodě evidována, a datum nákupu.
11.5. Odstoupí-li  Spotřebitel oprávněně od  smlouvy, je  Zhotovitel  povinen vrátit  Spotřebiteli  Cenu díla.  Cena bude  Spotřebiteli  poukázána na účet jím uvedený v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Zhotovitel  Objednateli zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení; není však  povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel Dílo předá, nebo prokáže, že jej  Zhotoviteli odeslal.
11.6. Pokud  Spotřebitel  odstoupí od  smlouvy neoprávněně a zašle přesto  Dílo Zhotoviteli, nebude  Dílo přijato, případně bude na náklady  Spotřebitele zasláno zpět.
11.7. Veškeré náklady související s vrácením Díla Zhotoviteli nese  Spotřebitel. Přijetí zásilky na účet Zhotovitele  je  Zhotovitel oprávněn odmítnout.

12. Ochrana a zpracování osobních údajů

12.1. Zhotovitel zpracovává osobní údaje o  Objednateli výlučně pro účely plnění práv a povinností dle  Smlouvy o dílo. K jinému zpracovávání osobních údajů je oprávněn pouze se souhlasem  Objednatele. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
12.2. Odesláním registrace či objednávky dává  Objednatel souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi  Zhotovitele Zhotovitelem jakožto správcem (případně zpracovatelem, se kterým  Zhotovitel uzavře smlouvu), a to za účelem dodání  Díla, pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Objednatele a Zhotovitele a pro obchodní a marketingové účely  Zhotovitele. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje  Objednatel dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě Zhotovitele  nebudou osobní údaje  Objednatele zpřístupněny. Objednatel  má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má  Objednatel  právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
12.3. Zhotovitel  prohlašuje, že osobní údaje  Objednatele, cookies a jakékoliv další údaje nejsou poskytovány v rámci automatických vládních programů bez výjimky nikomu.
12.4. V případě registrace a uzavření  Smlouvy o dílo obdrží  Objednatel následující elektronickou poštu:
Technický mailing zahrnující:
 • registrační e-mail
 • potvrzení uzavření  Smlouvy o dílo
 • upozornění na odeslání Díla
Marketingový mailing zahrnující:
 
 • newsletter obsahující nové a akční nabídky (zasílán až každý pracovní den)
 • víkendový newsletter (zasílán vždy jednou za týden)
12.5. Frekvenci zasílání newsletteru  lze přizpůsobit v části "Můj profil" v záhlaví nebo "Váš newsletter" v patičce stránky. Z odběru newsletteru se může  Objednatel odhlásit v patičce každého e-mailu a také v části "Můj profil" v záhlaví nebo v části "Váš newsletter" v patičce stránky.
12.6. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nebo zrušení zasílání newsletteru můžete Zhotovitele  kontaktovat na e-mailové adrese: info@printkafe.cz.

13. Nakládání s Cookies – informace  Zhotovitele

13.1. V souladu s právními předpisy Zhotovitel informuje, že  jeho servery využívají pro svoji činnost malá množství dat, která posílají  koncovému zařízení Objednatele, a která umožňují zejména přizpůsobení  stránek potřebám Objednatele a zlepšení využití  serverů Zhotovitele (tzv. cookies). Cookies Zhotovitel využívá jako provozovatel serveru či příslušné webové stránky, a rovněž provozovatelé reklamních systémů, které jsou na  stránkách provozovány. Žádná z cookie použitá na  stránkách Zhotovitele přitom nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu  osobních údajů Objednatele a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat  konkrétní osobu.

14. Autorská práva

14.1. Zhotovitel  je provozovatelem internetových stránek na adrese http://www.printkafe.cz, a je výlučným nositelem autorských práv ve smyslu zákona č. 12/2000 Sb., autorský zákon, vztahujících se k designu, funkci a marketingové komunikaci (emailing atd.) na těchto stránkách. Zhotovitel  vykonává veškerá majetková práva vztahující se k těmto stránkám. Jejich obsah nelze uchovávat (vyjma zhotovení kopií listin konkrétního obchodního případu pro potřeby Objednatele), upravovat, šířit ani k nim vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil souhlas Zhotovitel.
14.2. V případě, že obrazové předlohy dodá Objednatel (v průběhu uzavírání  Smlouvy o dílo je odešle jako přílohu), odpovídá zcela za to, že je vlastníkem autorských práv k těmto předlohám a vložením potvrzuje, že jejich reprodukce je povolená a nezatěžuje práva třetích osob. Zhotovitel neodpovídá za původ obrazového materiálu vkládaného Objednatelem.
14.3. Zjistí-li Zhotovitel prokazatelné porušení autorských práv ze strany Objednatele, je povinen postupovat dle § 8 trestního řádu (zákon č. 141/1961 Sb.) a oznámit státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Internetovým obchodem provozovaným Zhotovitelem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití webových stránek Internetového obchodu realizován. Případné spory vyplývající ze vztahů mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s Internetovým obchodem budou řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla Zhotovitele.
15.2. V případě, že ze Smlouvy o dílo - popřípadě ze zákona - vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek adresáta, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.
15.3. Zhotovitel zajišťuje archivaci znění Smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření smlouvy. Na základě písemné žádosti Objednatele mu poskytne Zhotovitel v rámci uvedené lhůty znění Smlouvy o dílo včetně obchodních podmínek.
15.4. Objednatel se zavazuje, že povinnost zpětného odběru a následného využití obalů podle ustanovení § 10, 12 a 13 odst.1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, bude v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo  plnit v plném rozsahu za Zhotovitele.
15.5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
15.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014 a platí do odvolání. Zhotovitel je oprávněn znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Zhotovitel  informuje Objednatele o změně Obchodních podmínek vždy na adrese http://www.printkafe.cz, kde je také aktuální znění uveřejněno, aby se Objednatel mohl s ním bez obtíží seznámit. Každé nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese http://www.printkafe.cz. Objednatel má právo změny v Obchodních podmínkách odmítnout a již uzavřenou Smlouvu o dílo z důvodu změny v Obchodních podmínkách s okamžitou účinností vypovědět.